گُل محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گُل: محققان مشاهده سالمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی آخرین اوضاع پرونده همدست تازه بابک زنجانی

رئیس کل دادگستری پایتخت کشور عزیزمان ایران در تحقیقات تکمیلی از این فرد اطلاعات خوب و مفیدی دریافت شد که در آینده و تصمیم قضایی تاثیرگذار است.

آخرین اوضاع پرونده همدست تازه بابک زنجانی

آخرین اوضاع پرونده همدست تازه بابک زنجانی

عبارات مهم : آخرین

رئیس کل دادگستری پایتخت کشور عزیزمان ایران در تحقیقات تکمیلی از این فرد اطلاعات خوب و مفیدی دریافت شد که در آینده و تصمیم قضایی تاثیرگذار است.

به گزارش مهر، غلامحسین اسماعیلی مدیر کل دادگستری پایتخت کشور عزیزمان ایران در تشریح آخرین اوضاع پرونده همدست تازه بابک زنجانی گفت: یکی از متهمان این پرونده که در فرآیند قضایی اولیه و وقت پیگیری به اتهامات بابک زنجانی و همدستانش دستگیر نشده بود، بعد از این قضایا دستگیر شد و تحقیقات در این رابطه تکمیل یافت.

آخرین اوضاع پرونده همدست تازه بابک زنجانی

اسماعیلی اضافه کرد: در تحقیقات تکمیلی از این فرد اطلاعات خوب و مفیدی دریافت شد که در آینده و تصمیم قضایی تاثیرگذار است و مرجع قضایی جهت دیگر همدستان بابک زنجانی هم تصمیمات مورد نیاز را اتخاذ خواهد کرد.

وی در رابطه با آخرین اوضاع این پرونده نیز افزود: در این پرونده بخشی از دادنامه از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است است که به اعتبار ارجاع به شعبه هم عرض در شعبه پیگیری می شود.

رئیس کل دادگستری پایتخت کشور عزیزمان ایران در تحقیقات تکمیلی از این فرد اطلاعات خوب و مفیدی دریافت شد که در آینده و تصمیم قضایی تاثیرگذار است.

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران خاطرنشان کرد: این عنوان باعث شد که فرآیند پیگیری به این پرونده بعد از ارجاع به شعبه هم عرض طولانی شود و ان شاا… مبتنی بر اطلاعات تازه و تحقیقات تکمیلی تصمیم خوبی را اتخاذ خواهیم کرد.

واژه های کلیدی: آخرین | پرونده | تحقیقات | اطلاعات | بابک زنجانی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs